El contingut d'aquesta pàgina web té per objecte informar sobre les activitats de Roc Propietats i sobre els seus productes i serveis, i no suposa, en cap cas, per part de l'usuari, l'inici d'una relació comercial o una obligació de contractar amb l’entitat.

​Roc Propietats és titular dels drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web, per tant queda prohibida la reproducció total o parcial, distribució o difusió pública, tret de l'ús merament personal o privat, sense la prèvia autorització per escrit de l'entitat. Així mateix, Roc Propietats es reserva el dret de modificar el contingut, la configuració o la presentació, o de limitar l'accés a la seva pàgina web sense previ avís. Pel que fa a la informació continguda en el web, Roc Propietats no adquireix cap compromís en relació a la seva actualització.

L'usuari assumeix els danys i perjudicis que es puguin originar en cas de produir-se qualsevol problema tècnic o de transmissió, així com els danys ocasionats pel fet de facilitar a tercers informació obtinguda a partir de l'ús d'aquest servei, tot alliberant Roc Propietats de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.